7.RP krok za krokem

Audit

Kdykoliv během realizace projektu a po dobu až pěti let od ukončení projektu může Komise provést finanční a technický audit.

Na základě výsledků auditu vypracuje Komise zprávu, kterou zašle účastníkovi. Pokud je zjištěno, že účastník nadsadil (uvedl příliš vysoké) náklady a následně tak od Komise obdržel neoprávněný finanční příspěvek nebo že účastník neplní své závazky vyplývající z Grantové dohody, popřípadě podává nepravdivá prohlášení, učiní Komise opatření, která považuje za nutné (včetně možnosti uplatnit sankce jako jsou náhrady prokázané škody či peněžitá pokuta).

Finanční audit Komise

Finanční audit Komise může být zaměřen na finanční, systémové a jiné (především účetní a manažerské) aspekty týkající se řádné realizace Grantové dohody. Může být zajištěn auditorem Komise, Evropským účetním dvorem nebo auditorskou firmou, která byla Evropskou komisí určena.

Technický audit Komise

Cílem technického auditu je hodnocení práce vykonané v rámci projektu za určitou dobu. Hodnoceny jsou mimo jiné průběžné zprávy, zpráva závěrečná a výsledky projektu. Tento audit zahrnuje vědecké, technologické a jiné aspekty (například etické) týkající se řádné realizace Grantové dohody.

Náhrada škod

Pokud je v průběhu auditů zjištěno, že účastník nadsadil (uvedl příliš vysoké) náklady a následně tak od Komise obdržel neoprávněný finanční příspěvek, bude Komise po takovémto účastníkovi požadovat navrácení neoprávněné částky a úhradu prokázané škody (liquidated damages). Výše prokázané škody by měla být úměrná výši nadsazené částky a výši neoprávněné části finančního příspěvku Společenství.

K jejímu výpočtu bude použit tento vzorec:  

 

Prokázaná škoda       =


neoprávněný finanční příspěvek * nadsazená částka
______________________________________________

celkový příspěvek ES týkající se relevantního období


Peněžitá pokuta

V průběhu auditů také může být zjištěno, že účastník neplní své závazky vyplývající z Grantové dohody popřípadě nepodává pravdivá prohlášení. V takovém případě bude účastník povinen platit peněžitou pokutu (financial penalty) ve výši:

  • 2 až 10% z výše finančního příspěvku ES obdrženého účastníkem
  • 4 až 20% z výše finančního příspěvku ES obdrženého účastníkem v případě opakovaného provinění během pěti let od prvního porušení

V uvedených případech by měl být účastník také vyloučen ze všech grantů financovaných Společenstvím a to po dobu nejvýše dvou let od prokázání porušení.

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO