7.RP krok za krokem

Cash flow projektu

Příspěvek ES zahrnuje:

  • zálohovou platbu (pre-financing) vyplacenou na začátku projektu
  • průběžné platby (interim payments) následující po každém vykazovaném období
  • finální platbu (final payment) na konci projektu za poslední vykazované období plus všechna potřebná vyrovnání

Zálohová platba

Účelem zálohové platby je umožnit účastníkovi, aby měl pozitivní cash flow během (většiny) trvání projektu. Existuje pouze jedna zálohová platba (platba předem), která je Komisí poskytnuta na účet koordinátora nejpozději do 45 dní od okamžiku, kdy vstoupí v platnost Grantová dohoda (pokud není ve speciální doložce určeno jinak).

Koordinátor zálohu rozdělí mezi ostatní účastníky (pouze mezi ty účastníky, kteří podepsali a odevzdali Formulář A o přistoupení partnera ke Grantové dohodě), avšak ne dříve, než ke Grantové dohodě přistoupí minimální počet účastníků požadovaný ve výzvě k předkládání návrhů projektů. Zálohovou platbu bude koordinátor rozdělovat ostatním účastníkům v souladu s ustanoveními v Grantové dohodě a Konsorciální smlouvě.

Výše zálohové platby bude určena během negociací mezi EK a koordinátorem, je tedy možné ji vyjednat. Přesná výše zálohové platby je uvedena v čl. 6 Grantové dohody. Obecně pravidlo říká, že výše zálohové platby by měla být:

  • pro projekty s více než dvěma vykazovanými obdobími: cca 160 % průměrného příspěvku ES na jedno období
  • pro projekty s dvěma anebo méně vykazovanými obdobími: mezi 60-80 % celkového příspěvku ES

Výše zálohové platby však nikdy nepřesáhne 90 % celkového příspěvku ES, neboť Evropská komise si ponechává zádržné ve výši 10 % celkového příspěvku ES, které drží až do okamžiku finální platby.

Součástí zálohové platby je příspěvek do garančního fondu (5 % z celkového příspěvku ES na projekt), který nebude vyplacen na účet koordinátora, ale v momentě úhrady zálohové platby bude převeden Komisí na účet garančního fondu. Částka, kterou koordinátor obdrží na začátku projektu na svůj účet bude tedy nižší než číslo uvedené v čl. 6 Grantové dohody.

Průběžné platby

Na konci každého vykazovaného období Komise vyhodnotí a schválí zprávy (výkazy) a deliverables projektu a během 105 dní od jejich přijetí vyplatí konsorciu odpovídající částku. Pokud Komisi nebyly dodány všechny výkazy (popřípadě dodané výkazy byly nekompletní) nebo pokud je Komisí požadováno vysvětlení či doručení dodatečných informací a pokud existují pochyby týkající se uznatelnosti nákladů, může Komise uvedený limit přerušit.

Lhůta začíná opět běžet, jakmile jsou požadované informace účastníky/účastníkem dodány. Pokud EK nedodrží uvedenou lhůtu 105 dní, vzniká účastníkům automaticky nárok na úrok z prodlení, a to ve výši sazby vyhlášené Evropskou centrální bankou navýšené o 3,5 procentního bodu.

Výše průběžné platby závisí na výši uznatelných nákladů vynaložených účastníky na projekt v relevantním vykazovaném období a na výši maximálního příspěvku ES. Tyto náklady musí být účastníky vykázány ve Formuláři C a následně Komisí schváleny. Průběžná platba by se tedy dala definovat jako příslušné procento vyúčtovaných a schválených nákladů vykázaných ve Formuláři C za příslušné vykazované období.

Celková výše průběžných plateb sečtená se zálohovou platbou bude omezena do výše 90 % maximálního příspěvku ES. Zádržné ve výši 10 % celkového příspěvku ES bude drženo Komisí až do okamžiku finální platby.

Finální platba

Finální platba je Komisí poukázána na účet koordinátora poté, co Komise schválí závěrečnou zprávu.

Finální platba se skládá z příslušné části vyúčtovaných a schválených nákladů za poslední vykazované období plus všechna potřebná vyrovnání – Komise uvolní částku vázanou v garančním fondu a zádržné ve výši 10 %.

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO