7.RP krok za krokem

Financování

Základním principem financování 7. RP je spolufinancování. Na projekty 7. RP se vztahují podobné obecné mechanismy jako na projekty podávané do jiných programů na podporu výzkumu a vývoje (VaV). Projekty mají řešit zadaný problém, mají svůj rozpočet a stanovená pravidla čerpání.

Evropská komise poskytuje grant (neboli příspěvek Evropského společenství) různou formou:

 • náhrada uznatelných nákladů (reimbursement of eligible costs)
 • pevná sazba (flat rate)
 • paušální částka (lump sum)

Forma grantu pro daný projekt je specifikována v grantové dohodě.

Náhrada uznatelných nákladů

Základní formou je náhrada uznatelných nákladů, v rámci které EK hradí účastníkům část nebo plnou výši vykázaných nákladů. Jedná se o preferovanou metodu v 7. RP. Uznatelné náklady se dělí na přímé a nepřímé náklady projektu.

Přímé náklady (direct costs)

jsou takové uznatelné náklady, které lze jednoznačně přiřadit k projektu. Přímé náklady se zpravidla rozdělují do následujících doporučených kategorií:

 • Osobní náklady na zaměstnance, kteří pracují přímo na projektu (personnel costs)
 • Cestovní náhrady (travel and subsistence costs)
 • Dlouhodobý majetek (durable equipment)
 • Spotřební materiál (consumables)
 • Subdodávky (subcontracts)
 • Osvědčení o metodologii a Osvědčení o finančních výkazech (certificates)
 • Jiné přímé náklady (other costs)

Nepřímé náklady (režijní, indirect costs, overheads)

jsou náklady, které nelze přímo přiřadit danému projektu, ale které mohou být identifikovány a doloženy účetním systémem organizace jako vzniklé v přímé souvislosti s přímými uznatelnými náklady projektu. Nepřímé náklady typicky obsahují:

 • Náklady na mzdu podpůrných zaměstnanců (ekonom, účetní, knihovník, správce sítě)
 • Náklady na vedení organizace
 • Odpisy či nájem budov
 • Náklady související s provozem budovy (nájem, pojištění, úklid, ostraha, údržba, energie)
 • Administrativní náklady (pošta, telefon, internet, fax, kancelářské potřeby)
 • Všeobecně používané vybavení (počítače, tiskárny, kopírky)

Pevná sazba (flat rate)

Evropská komise může poskytovat grant (nebo jeho část) formou pevné sazby, která je využívána především v souvislosti s vykazováním nepřímých nákladů. Vykazování formou pevné sazby (procentem z přímých nákladů) je jednodušší než v případě náhrady uznatelných nákladů, neboť není nutné Komisi vykazovat skutečné náklady (nemusí být podloženy účetními doklady).

Každý účastník může pro krytí nepřímých uznatelných nákladů zvolit pevnou sazbu ve výši 20 % ze svých celkových přímých uznatelných nákladů, očištěných od nákladů na subdodávky a od nákladů na zdroje poskytnuté třetími stranami, které nebyly využívány v prostorách účastníka. Tato možnost je otevřená všem subjektům bez ohledu na právní formu a systém analytického účetnictví.

Neziskové veřejné subjekty, instituce středního a vysokoškolského vzdělávání, neziskové výzkumné organizace a malé a střední podniky (MSP) mohou zvolit pevnou sazbu ve výši 60 % z celkových přímých uznatelných nákladů očištěných od nákladů na subdodávky a od nákladů na zdroje poskytnuté třetími stranami, které nebyly využívány v prostorách účastníka, pokud:

 • se účastní typů projektů, které zahrnují činnosti výzkumu a technologického vývoje a demonstrační činnosti (tedy projektů spolupráce, sítí excelence nebo výzkumu ve prospěch specifických skupin), a
 • nejsou schopny kvůli nedostatečnému analytickému systému s jistotou stanovit své
  skutečné nepřímé náklady na dotyčný projekt.

Přechodnou pevnou sazbu tedy mohou používat pouze určité subjekty, které mají nedostatečný analytický účetní systém.

Paušální částka (lump sum)

Paušální částka je forma grantu, která je založena na podobném principu jako pevná sazba s tím rozdílem, že se jedná o určitou nominální hodnotu, nikoliv sazbu. V 7. RP se lze s paušální částkou setkat u tzv. International Cooperation Partner Countries (ICPC), tedy zemí mimo EU, a proto se na české účastníky přímo nevztahuje.

 

Maximální příspěvek ES závisí na:

 • Činnosti v projektu (activity)
 • Typu projektu (režim financování, funding scheme)
 • Typu účastníka (status of organization)

Přehled limitů maximálního příspěvku ES:

* Platí pro neziskové veřejné subjekty, instituce vyššího a středního vzdělávání, neziskové výzkumné organizace a MSP
Pro výzkumu ve prospěch specifických skupin (zejména MSP) platí stejné limity jako pro projekty založené na spolupráci.

Více informací naleznete v dokumentech
Pravidla financování projektů 7. RP (*.pdf 2 MB)
Pravidla účasti v 7. RP (*.pdf 200 kB)
Finanční průvodce (Financial Guide.pdf 627 kB)

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO