7.RP krok za krokem

Ochrana práv k duševnímu vlastnictví

V 7. rámcovém programu se setkáváme s novou terminologií v oblasti IPR. Dřívější pojem „pre-existing know-how“ z 6. RP se v 7. RP mění na „background“, pojem „knowledge“ byl v 7. RP změněn na „foreground“.

Background

představuje duševní vlastnictví, které partnerům patří před začátkem projektu (před uzavřením konsorciální smlouvy) a je potřebné pro projekt nebo pro užívání jeho výsledků. Na rozdíl od 6. RP však do této definice nejsou zahrnuty znalosti, které jsou získávány paralelně v době platnosti smlouvy (tzv. sideground).

Foreground

je duševní vlastnictví, které vzniklo v průběhu trvání konsorciální smlouvy, a je vlastnictvím účastníků, kteří je vytvořili. V případě, že nelze jejich podíly přesně určit, jsou společné (doporučeno smluvně ošetřit). Každý z vlastníků (pokud není smluvně určeno jinak) má oprávnění poskytnout nevýhradní licenci třetím stranám za podmínky, že to dopředu oznámí ostatním vlastníkům a poskytne jim přiměřenou náhradu.

Výsledky s potenciálem průmyslového využití musí být ochráněny. Pokud vlastník nechrání svůj foreground a ani jej nepřevede na některého z partnerů projektu, může Evropská komise ochránit tento foreground sama.

Podobně jako u přenosu vlastnických práv k foreground, i u šíření výsledků projektu (včetně publikací) stačí v 7. RP předem informovat o tomto záměru ostatní partnery. Nejen na publikacích, ale i na patentových žádostech musí být v 7. RP uvedena zmínka o finanční podpoře Společenství.

Otázkám ochrany duševního vlastnictví se věnuje konsorciální smlouva, která je povinná (pokud není stanoveno jinak) a musí být uzavřena před podepsáním kontraktu s Evropskou komisí. Charakteristiky a důležité body konsorciální smlouvy uvádí dokument Consortium checklist.pdf (213 kB). Existují vzory konsorciálních smluv, jako např. DESCA, EICTA, EUCAR, ASD-IMG.

Odkazy na dokumenty a webové stránky:
IPR Helpdesk
Guide to Intellectual Property Rules for FP7 projects.pdf (549kB)

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO