7.RP krok za krokem

Podpis grantové dohody

Pokud byl projekt na základě hodnocení nezávislými evaluátory vybrán k financování ze zdrojů 7. RP, nastává vyjednávání mezi koordinátorem (zastupujícím konsorcium) a Komisí o konkrétních podmínkách poskytnutí grantu – tzv. negociace.

Výsledkem těchto jednání je podpis Grantové dohody (GA), jejíž součástí je také konečná výše příspěvku Společenství. Grantová dohoda mezi konsorciem partnerů a Evropskou komisí se uzavírá podle vzoru, tzv. Modelové grantové dohody (MGA).

V 7. RP existují následující tři Modelové grantové dohody:

 • obecná MGA, která se týká všech projektů podaných v rámci specifických programů
  Spolupráce a Kapacity
 • MGA pro akce Marie Curie (specifický program Lidé)
 • MGA pro akce ERC (specifický program Myšlenky)

Modelová grantová dohoda je tvořena základním textem, přílohami (annexy) a seznamem zvláštních doložek. Přestože usnesení v základním textu mají přednost před usneseními v přílohách, je třeba věnovat dostatečnou pozornost všem částem dohody. Při přípravě Grantové dohody je vždy relevantní MGA upravena podle potřeb projektu.

Obecná Modelová grantová dohody se skládá z následujících částí:

 • Základní text (core text) – výše příspěvku ES, zálohová platba…
 • Annex I:  technická příloha (náplň projektu, popis a rozdělení práce mezi jednotlivé partnery, indikativní rozpočet...)
 • Annex II:  obecné podmínky (finanční pravidla, IPR...)
 • Annex III:  specifická ujednání pro určitý typ projektu (pouze pro Infrastruktury,
  ERA-NETs, Výzkum ve prospěch MSP/asociací MSP a organizací občanské společnosti) 
 • Annex IV:  Formulář A (přistoupení partnera)
 • Annex V:  Formulář B (přistoupení nového partnera)
 • Annex VI:  Formulář C (finanční výkaz pro vyúčtování projektu)
 • Annex VII:  Formulář D (Osvědčení o finančních výkazech), Formulář E (Osvědčení o metodologii)
 • Seznam zvláštních doložek (special clauses)

Dříve, než je podepsána Grantová dohoda s EK, je ověřena existence, právní status účastníků (pokud již nejsou informace uloženy v Unique Registration Facility) a v některých případech i jejich finanční kapacita. Tzv. „financial viability check“ se týká:

 • koordinátora projektu
 • účastníků projektu, kteří požadují příspěvek ES vyšší než 500 tis. €
 • subjektů, u nichž je důvodné podezření finanční nestability

Ověření finanční kapacity se nevztahuje na veřejné subjekty, univerzity/vysoké školy a subjekty, jejichž účast v 7. RP garantuje členský nebo asociovaný stát. Vše je podrobně popsáno v příručce vydané EK Rules on verification of existence, legal status, operational and financial capacity.pdf (389 kB)

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO