7.RP krok za krokem

Realizace projektu

Pokud projekt uspěje ve výběrovém řízení Komise a podepíše se Grantová dohoda, na řešitele čeká nejen splnění obsahové části projektu, ale i řízení projektu takovým způsobem, aby splňoval formální a finanční náležitosti.

Realizace každého projektu je rozdělena na několik vykazovaných období. Po uplynutí každého období musí účastníci podávat průběžné zprávy a na konci projektu zprávu závěrečnou. Součástí těchto zpráv je také vyúčtování nákladů a příjmů projektu vzniklých v daném období na Formuláři C. Zaslané zprávy a výsledky projektu (deliverables) jsou hodnoceny Komisí. Ta je následně může:

  • schválit a do 105 dnů po obdržení zprávy zaslat na účet koordinátora relevantní platbu
  • odmítnout a po náležitém zdůvodnění zahájit proceduru k ukončení Grantové dohody
  • odložit schválení zprávy a deliverables a vyžádat si dodatečné podklady
  • odložit platby (popřípadě poskytnout pouze částečné plnění) a informovat koordinátora o důvodu

V průběhu realizace projektu dochází k peněžním tokům (cash flow) od Komise na účet koordinátora. Tyto toky peněz, které souhrnně představují příspěvek Společenství na projekt, jsou realizovány prostřednictvím zálohové platby, plateb průběžných a závěrečné platby. Obdržené prostředky koordinátor rozděluje ostatním účastníkům v souladu s ustanoveními v Grantové dohodě a Konsorciální smlouvě.

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO