7.RP krok za krokem

Seznam zkratek

6. RP
Šestý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, vývoj a demonstrace

7. RP
Sedmý rámcový program Evropského společenství pro výzkum, vývoj a demonstrace

AC*
Additional cost with indirect flat rate costs (Dodatečné náklady)

CA
Consortium Agreement (Konsorciální smlouva)

CA*
Coordination Actions (Koordinační akce)

CFS
Certificate on the Financial Statements (Osvědčení o finančních výkazech)

CoM
Certificate on Methodology for both personnel and indirect costs (Osvědčení o metodologii výpočtu osobních a nepřímých nákladů)

CoMAv
Certificate on Methodology on average personnel costs (Osvědčení o metodologii výpočtu průměrných osobních nákladů)

CP
Collaborative projects (Projekty spolupráce)

CPF
Contract Preparation Forms (Přípravné formuláře ke kontraktu)

CR*
Collective Research (Projekty kolektivního výzkumu)

CRAFT*
Cooperative Research for SMEs (Projekty kooperativního výzkumu pro malé a střední podniky)

CSA
Coordination and Support Actions (Koordinační a podpůrné akce)

CSO
Civil Society Organization (Organizace občanské společnosti)

ČR
Česká republika

DG
Directorate General (Generální ředitelství)

DPH
Daň z přidané hodnoty

EC
European Commission (Evropská komise)

EEIG
European Economic Interest Grouping (Evropské hospodářské zájmové sdružení)

EIB
Evropská investiční banka

EPSS
Electronic Proposal Submission Service (Služba pro elektronické podávání projektů)

ERA
European Research Area (Evropský výzkumný prostor)

ERC
European Research Council (Evropská výzkumná rada)

ES
Evropské společenství

ESR
Evaluation Summary Report (Souhrnná zpráva o hodnocení projektu)

ETP
European Technology Platforms (Evropské technologické platformy)

EU
European Union (Evropská unie)

EURATOM
European Atomic Energy Community (Evropské společenství pro jadernou energii)

FC
Full Cost with actual indirect costs (Model plných nákladů)

FCF
Full Cost with indirect flat rate costs (Model plných nákladů s paušální režií)

FKSP
Fond kulturních a sociálních potřeb

GA
Grant Agreement (Grantová dohoda)

GDP
Gross Domestic Product (hrubý domácí produkt)

GPFs
Grant Agreement Preparation Forms (Formuláře pro přípravu Grantové dohody)

ICPC
International Cooperation Partner Countries (Partnerské země v rámci mezinárodní spolupráce)

IMI
Innovative Medicine Initiative (Iniciativa pro inovativní léčiva)

INCO*
International Cooperation (Mezinárodní spoluprace)

IP*
Integrated Project (Integrovaný projekt)

IPR
Intellectual Property Rights (Práva k duševnímu vlastnictví)

JPA
Joint Program of Activities (Společný program aktivit)

JRC
Joint Research Centers (Společná výzkumná centra)

KBBE
Knowledge-based Bio-economy (Znalostní biohospodářství)

MGA
Model Grant Agreement (Modelová grantová dohoda)

MSP
Malý a střední podnik

NCP
National Contact Point (Národní kontaktní bod)

NMP
Nanosciences, Nanotechnologies, Materials and new Production Technologies (Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie)

NoE
Network of Excellence (Síť excelence)

PERT
Program Evaluation and Review Technique (Metoda vyhodnocování a kontroly programu)

R&D
Research and Development (Výzkum a vývoj)

RSFF
Risk Sharing Finance Facility (Nástroj na sdílení úvěrových rizik)

RTD
Research and Technological Development (Výzkum a technologický vývoj)

SIS
Science in Society (Věda ve společnosti)

SME
Small and medium-sized enterprise (Malý a střední podnik)

SSA*
Specific Support Action (Specifické podpůrné akce)

SSH
Socio-economic Sciences and the Humanities (Socioekonomické a humanitní vědy)

STREP*
Specific Targeted Research Project (Specifický cílený výzkumný projekt)

URF
Unique Registration Facility (Jednotný registrační nástroj)

VaV
Výzkum a vývoj

VVI
Veřejná výzkumná instituce

WP
Work package (Pracovní balíček)


*pojmy z 6. Rámcového programmu

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO