7.RP krok za krokem

Slovníček odborný pojmů

Activities
Činnosti v projektu

Actual indirect costs
Skutečné nepřímé náklady

Amendment (to the Grant Agreement)
Změna (Grantové dohody)

Analytical accounting system
Analytický účetní systém

Annex I, II, III... (MGA)
Příloha I, II, III... (MGA)

Average personnel costs
Průměrné osobní náklady

Beneficiary
Příjemce grantu (účastník)

Budget
Rozpočet

Budget justification
Zdůvodnění rozpočtu

Cash based accounting
Daňová evidence

Cash flow
Peněžní tok

Certificate on Financial Statement
Osvědčení o finančních výkazech

Certificate on Methodology for both personnel and indirect costs
Osvědčení o metodologii výpočtu osobních a nepřímých nákladů

Certificate on Methodology on average personnel costs
Osvědčení o metodologii výpočtu průměrných osobních nákladů

Civil Society Organization
Organizace občanské společnosti

Collaborative projects
Projekty spolupráce

Community contribution/EC contribution
Příspěvek Evropského společenství (ES)

Consortium Agreement
Konsorciální smlouva

Consumables
Spotřební materiál

Coordination Action
Koordinační akce

Coordination and Support Actions
Koordinační a podpůrné akce

Core text
Základní text (MGA)

Cost driver
Rozvrhová základna

Deliverable
Výsledky (projektu)

Demonstration activity
Demonstrační činnost

Direct costs
Přímé náklady

Dissemination
Šíření (výsledků výzkumu)

Durable equipment
Dlouhodobý majetek

Eligible costs
Uznatelné náklady

Final payment
Finální platba

Final report
Závěrečná zpráva

Financial penalty
Finanční pokuta

Financial viability check
Ověření finanční kapacity

Flat rate
Pevná sazba

Foreground
Nové znalosti

Form C
Formulář C

Form of grant
Forma grantu

Funding scheme
Režim financování (typ projektu)

Grant Agreement
Grantová dohoda

Grant Agreement Preparation Forms
Formuláře pro přípravu Grantové dohody

Guarantee Fund
Garanční fond

Guidance Notes on Audit Certification
Průvodce týkající se Osvědčení o finančních výkazech a Osvědčení o metodologii

Guide for Applicants
Příručka pro žadatele

Guide to Financial Issues
Finanční průvodce

Impact
Dopad projektu

Indirect costs
Nepřímé náklady

Interim payment
Průběžná platba

International Cooperation Partner Countries
Partnerské země v rámci mezinárodní spolupráce

Large scale integrating project
Velké integrující projekty

Legal entity
Právní subjekt

Liquidated damages
Prokázané škody

Lump sum
Paušální částka

Man-month
Člověkoměsíc

Management activity
Manažerská činnost

Minor supporting service
Drobná podpůrná služba

Model Grant Agreement
Modelová grantová dohoda

Negotiation Guidance Notes
Průvodce negociačním procesem

Network of Excellence
Síť excelence

Networking
Navazování kontaktů a spolupráce

Non-profit public body
Neziskový veřejný subjekt

Overheads
Režie

Participant
Účastník (partner) projektu

Periodic report
Průběžná zpráva

Personnel costs
Osobní náklady

Pre-financing
Zálohová platba

Productive hours
Produktivní hodiny

Progress Report
Zpráva o dosaženém pokroku

Project proposal
Návrh projektu

Project task
Projektový úkol

Real indirect costs
Skutečné nepřímé náklady

Receipts of the project
Příjmy projektu

Reimbursement of eligible costs
Náhrada uznatelných nákladů

Reporting period
Vykazované období

Research for the benefit of specific groups
Výzkum ve prospěch specifických skupin

Research organization
Výzkumná organizace (nezisková)

Risk Sharing Finance Facility
Nástroj na sdílení úvěrových rizik

RTD activity
Činnost výzkumu a vývoje

Rules for participation in FP7
Pravidla účasti v 7. RP

Simplified method
Zjednodušená metoda

Small and medium-sized enterprise
Malý a střední podnik

Small or medium scale focused projects
Projekty malého či středního rozsahu

Special clause
Zvláštní doložka

Special transition flat rate
Speciální přechodná pevná sazba

Standard flat rate
Základní pevná sazba

Status of organization
Typ účastníka (status organizace)

Subcontract
Subdodávka

Support Action
Podpůrná akce

Third party
Třetí strana

Timesheet
Časový výkaz

Training activity
Odborná příprava a školení

Travel and subsistence costs
Cestovní náhrady

Work package
Pracovní balíček


REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO