7.RP krok za krokem

Struktura 7.RP

7. RP se skládá ze čtyř hlavních bloků činností tvořících 4 konkrétní programy a z pátého specifického programu jaderného výzkumu.

Spolupráce

Spolupráce (Cooperation) – cílem je podporovat výzkum založený na spolupráci podle klíčových tematických oblastí:

 • Zdraví
 • Potraviny, zemědělství a biotechnologie
 • Informační a komunikační technologie
 • Nanovědy, nanotechnologie, materiály a nové výrobní technologie
 • Energie
 • Životní prostředí (včetně klimatických změn)
 • Doprava (včetně letectví)
 • Společenskoekonomické vědy a humanitní obory
 • Bezpečnost
 • Vesmír

Myšlenky

Myšlenky  (Ideas) – financuje výzkum v oblasti vědy a technologií nezávisle na tematických prioritách a je řízen prostřednictvím Evropské rady pro výzkum (ERC). Výzkum lze provádět v jakékoli oblasti vědy nebo technologie, včetně aplikované techniky, společenskoekonomických věd a humanitních oborů. Důraz je přitom kladen zejména na vznikající a rychle se rozvíjející obory překračující hranice současných znalostí a na výzkum přesahující různé vědní obory. Na rozdíl od programu Spolupráce zde neexistuje žádný závazek přeshraničního partnerství.

Lidé

Lidé (People) - zajišťuje významnou podporu pro mobilitu výzkumných pracovníků a rozvoj jejich kariéry, a to jak pro občany zemí Evropské unie, tak i pro pracovníky z jiných států.

 • Školení začínajících výzkumných pracovníků – sítě „Marie Curie“
 • Celoživotní vzdělávání a profesní růst – individuální stipendia
 • Spolupráce akademické sféry s průmyslem
 • Spolupráce se zeměmi mimo EU
 • Specifické akce

Kapacity

Kapacity (Capacities) - cílem je pomáhat posilovat a optimalizovat znalostní kapacity. Posilováním výzkumných schopností, inovačních kapacit a evropské konkurenceschopnosti stimuluje tento program evropský výzkumný potenciál a zdroje znalostí. Pro tento program je stanoveno sedm témat:

 • Výzkumné infrastruktury
 • Výzkum prováděný ve prospěch malých a středních podniků
 • Regiony znalostí
 • Výzkumný potenciál
 • Věda ve společnosti
 • Podpora soudržného vývoje politik výzkumu
 • Konkrétní činnosti v oblasti mezinárodní spolupráce

Jaderný výzkum 

Specifický program jaderného výzkumu se podle smlouvy o Euratomu skládá ze dvou programů, prvního pro nepřímé akce, druhého pro akce přímé:

Výzkum a odborná příprava v jaderné oblasti

 • Energie uvolněná při jaderné syntéze - ITER
 • Jaderné štěpení a ochrana proti ionizujícímu záření

Společné výzkumné středisko

 • Přímé činnosti v Euratomu
 • Nejaderné činnosti
REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO