7.RP krok za krokem

Typy činností

Činnosti v projektech 7. RP:

 • Výzkum a technologický vývoj (RTD activities)
 • Demonstrační činnosti (Demonstration)
 • Manažerské činnosti (Management)
 • Další činnosti (Other activities)

Výzkum a technologický vývoj (RTD activities)

Jedná se o aktivity přímo směřující k vytváření nových znalostí, nových technologií a výrobků včetně koordinace výzkumu. Tyto činnosti jsou specifikovány v Annexu I grantové dohody (v technickém dodatku).

Finanční příspěvek Společenství může dosáhnout maximálně 50% celkových uznatelných nákladů. Výjimkou jsou neziskové organizace a malé a střední podniky, u nichž může příspěvek Společenství dosáhnout maximálně 75% celkových uznatelných nákladů.

Demonstrační činnosti (demonstration)

Činnosti, které slouží k prokázání realizovatelnosti nové technologie (prototypy, pilotní výrobní linky aj.).

Finanční příspěvek Společenství může dosáhnout až 50% celkových uznatelných nákladů. Tento limit je shodný pro všechny typy subjektů.

Manažerské činnosti (management)

Do manažerských činností patří následující aktivity:

 • Povinné náklady na osvědčení o finančních výkazech (ke kterým se nepřipočítává režie, jelikož na tuto činnost je nahlíženo jako na subdodávku)
 • Náklady na uspořádání výzvy pro hledání nového partnera u velkých projektů spolupráce nebo NoE (pokud je takováto výzva v projektu plánována)
 • Péče o konsorciální smlouvu a její případné změny
 • Právní, smluvní, finanční, administrativní vedení konsorcia

Největší podíl na manažerské činnosti má zpravidla koordinátor.

Náklady na manažerskou činnost mohou být hrazeny až do výše 100% nezávisle na typu subjektu, který manažerskou činnost vykonává.

Do manažerských činností nepatří vědecké vedení projektu, které spadá pod výzkumné činnosti a činnost technologického vývoje, a je hrazeno do výše 50% (resp. 75%). Manažerská činnost není v grantové dohodě ohraničená maximální výší 7% (jak tomu bylo v 6.RP), nicméně pokud by tato hranice měla být významně překročena bez dostatečného zdůvodnění, je možné, že to bude negativně vnímáno hodnotiteli.

Další činnosti  (other activities)

Mezi další činnosti patří například:

 • Šíření výsledků (např. vytvoření webové stránky, prezentace projektu na konferencích a workshopech, včetně přípravy publikací a případného poplatku za ně)
 • Činnosti související s duševními právy (např. patentové řízení včetně patentové rešerše a právního poradenství, licenční poplatky třetím stranám za přístupová práva k duševnímu vlastnictví potřebná k implementaci projektu)
 • Navazování kontaktů (např. organizování seminářů pro navazování kontaktů a vytváření vědeckých sítí – tzv networking)
 • Studie socio-ekonomického dopadu (např. hodnocení očekávaného socio-ekonomického dopadu nových znalostí nebo analýza faktorů, které budou ovlivňovat využití těchto znalostí)
 • Odborná příprava a školení (tzv. training activities, EK hradí pouze náklady s těmi, kdo provádí školení, popř. nájem prostor nebo platy školitelů)

Finanční příspěvek Společenství může dosáhnout u dalších činností až 100% celkových uznatelných nákladů.

REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO