7.RP krok za krokem

Kdo se může zúčastnit

Zúčastnit se může každá právnická osoba. Sedmý rámcový program je otevřen širokému spektru organizací a jednotlivců. Univerzity, výzkumná střediska, nadnárodní společnosti, MSP (malé a střední podniky), veřejná správa, a dokonce i jednotlivci z celého světa – ti všichni mají příležitost účastnit se 7. RP. Pro různé typy účastníků platí specifická pravidla týkající se zejména způsobu financování.

Typ účastníka

neziskový veřejný subjekt (non-profit public body)

jakýkoli právní subjekt, který je jako takový definován vnitrostátním veřejným právem, jakož i mezinárodní organizace (viz Pravidla účasti v 7. RP, článek 2.13)

instituce středního a vysokoškolského vzdělávání

právní subjekt, který je jako takový definován vnitrostátním právem, bez ohledu na to, zda se jedná o ziskovou či neziskovou instituci (Pravidla účasti v 7. RP neobsahují definici těchto institucí)

výzkumná organizace (research organization)

právní subjekt založený jako nezisková organizace, pro niž je provádění výzkumu nebo technologického vývoje jeden z jejích hlavních cílů (viz Pravidla účasti v 7. RP, článek 2.7)

malý a střední podnik (MPS, small and medium-sized enterprise)

definice MSP je stanovena doporučením EK 2003/361/EC19 (viz Pravidla účastni v 7. RP, článek 2.14), tedy následujícími kritérii:

  • méně než 250 zaměstnanců
  • obrat do 50 mil. €/rok nebo aktiva do 43 mil. €
  • nezávislá organizace (v případě závislých organizací se údaje sčítají)

Počet účastníků

V projektech 7. RP se účastní zpravidla minimálně 3 nezávislí účastníci ze tří členských, nebo asociovaných zemí. Existují však výjimky, např. ve specifickém programu Myšlenky, v projektech JRC může být i jen jeden účastník, v projektech INCO nejméně 4 účastníci, v projektech pro MSP minimálně 5 účastníků. Minimální počet účastníků vždy definuje příslušný pracovní program a výzva k podávání návrhů projektů.

Způsobilé země

V zásadě se 7. RP může účastnit právní subjekt z jakékoliv země na světě. Nicméně pro různé skupiny zemí platí různá pravidla účasti (*.pdf 245 kB) a financování.

  • Členské státy EU – EU- 27
  • Asociované země (7FP Third Country Agreements.pdf 90 kB) – mají speciální smlouvu s EU, přispívají do rozpočtu 7. RP, v současné době: Albánie, Bosna a Hercegovina, bývalá Jugoslávská republika Makedonie (FYROM), Černá Hora, Faerské ostrovy, Chorvatsko, Island, Izrael, Lichtenštejnsko, Moldávie, Norsko, Srbsko, Švýcarsko, Turecko
  • ICP země - International Cooperation Partner Countries (*.pdf 101 kB) - jsou tzv. třetí země (známé ze 6.RP jako INCO země), které Evropská komise klasifikuje jako země s nízkými příjmy (zpravidla se jedná o země Afriky, Asie, Lat. Ameriky aj.). Subjekty z těchto zemí mohou obdržet příspěvek ES v případě, že se účastní projektu 7. RP. Subjekty z ICPC zemí se mohou účastnit všech typů projektů, někdy je jejich účast výslovně doporučena v pracovním programu a v konkrétní výzvě
  • Ostatní země – průmyslově rozvinuté země s vysokými příjmy se mohou účastnit, ale bez příspěvku EK (např. USA, Kanada)
REGIONÁLNÍ KONTAKTNÍ ORGANIZACE pro Jižní Moravu JIC, Jihomoravské inovační centrum CZELO Technologické centrum AV


Tento projekt je financován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy v rámci programu EUPRO